Науково-методична робота

Звіт про роботу науково-методичної лабораторії дошкільної освіти за 2018 рік

Науково-методична лабораторія дошкільної освіти розпочала свою роботу у серпні 2018 року. ЇЇ діяльність спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки, Базового компонента дошкільної освіти, Законів України в галузі освіти, Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, загальнодержавних та регіональних освітніх програм, керівних документів МОН України, департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації.
Науково-методична лабораторія дошкільної освіти здійснює науково-методичну, науково-дослідну, експериментальну та інноваційну, експертно-аналітичну, організаційну діяльність.
За час роботи працівниками науково-методичної лабораторії дошкільної освіти проводилася робота щодо вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам Р(М)МК, центрів, ОТГ з питань дошкільної освіти; координації роботи методичних служб районів, об’єднаних територіальних громад, надання методичної допомоги.
Застосовувались різноманітні методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників області, створювались умови розвитку педагогічної майстерності, удосконалення форм роботи, обміну педагогічним досвідом.

1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області проводилося згідно графіку курсів, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки ООДА від 14.12.2017 № 382/ОД «Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів освіти Одеської області  при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів на 2018 рік».
З вересня 2018 року очною формою підвищення кваліфікації було охоплено  ____ вихователів закладів дошкільної освіти, з них:
- вихователі ЗДО, які не мають вищої освіти (173 години) – 96;
- вихователі ЗДО, які мають вищу освіту(92 години) – 148.

2. Науково-дослідна робота
Питанню вдосконалення науково-дослідної роботи приділялась належна увага. З метою впровадження та реалізації основних положень Базового компонента дошкільної освіти, на засадах компетентнісного підходу в 2018 році продовжувалася робота над науково - методичною проблемою лабораторії: «Педагогічна майстерність вихователя дошкільного навчального закладу, вчителя початкової освіти як основа становлення життєвої компетентності дитини».
За результатами роботи видано посібник - методичні рекомендації «Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі» (Хоменко О.А.).
Тема  науково-дослідної роботи потребує завершення у 2018 році. Сучасний заклад дошкільної освіти гостро потребує вихователя, здатного адекватно та швидко реагувати на зміни освітньої ситуації, використовувати інноваційні технології виховання, до принципової їх переорієнтації на сучасні пріоритети, до творчого розв’язання проблемних ситуацій, у зв’язку із чим мета може бути представлена як неперервний особистісно-професійний розвиток педагога якісно нового типу.
Тому у 2019 році слід розпочати роботу над новою науково-методичною проблемою «Розвиток особистості вихователя як суб’єкту безперервної освіти».

3. Науково-методична робота
Відповідно до поставлених завдань та забезпечуючи належний рівень науково-методичного супроводу співробітниками НМЛ дошкільної освіти було організовано та проведено:
- семінар «Особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у    2018/2019 н.р.» для методистів Р(М)МК, ОТГ з питань дошкільної освіти (22 серпня 2018 року);
- школа молодого методиста «Актуальні питання розвитку та функціонування дошкільної освіти» для новопризначених методистів Р(М)МК, ОТГ з питань дошкільної освіти (03 жовтня 2018 року);
- педагогічна майстерня (воркшоп) «Інтеграційний підхід до побудови освітнього процесу у сучасному закладі дошкільної освіти» для методистів Р(М)МК, ОТГ з питань дошкільної освіти (29,30 листопада 2018 року).
Було підготовлено інформацію для виступів та методичні рекомендації для участі у:
- обласній нараді для керівників закладів дошкільної освіти приватної форми власності «Сучасні методики розвитку та освіти дітей дошкільного віку» (Паламарчук І.В., Скрипник В.В.,  14 листопада 2018 року);
- обласній нараді спеціалістів (методистів)  з дошкільної освіти районних державних адміністрацій, міських рад та ОТГ «Організація та планування роботи з дітьми, які перебувають під соціально-педагогічним патронатом та в групах короткотривалого перебування при закладах загальної середньої та позашкільної освіти» ( Паламарчук І.В., 28 листопада 2018 року).
Також протягом звітного періоду на допомогу методичним кабінетам систематично надавались консультації з питань організації навчального процесу в закладах дошкільної освіти, атестації педагогічних працівників, складання ділової документації тощо.
Крім того співробітники НМЛ дошкільної освіти приймали участь у  нарадах, науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах на Всеукраїнському рівні, а саме у:
- святкуванні Всеукраїнського Дня Дошкілля (делегат Паламарчук І.В.,  28 вересня 2018 року, м. Київ)
- міжнародному семінарі-тренінгу «Багатомовна освіта в Україні» (Харченко В.В., 06-08 листопада, 10-12 грудня 2018 рік, м. Київ); 
- науково-практичній конференції «Організація ранньої допомоги дітям з особливими освітніми потребами» (Харченко В.В., 21-22 листопада 2018 року, м. Львів); 
- всеукраїнській нараді «Підсумки розвитку дошкільної освіти у 2018 році. Актуальні питання діяльності ЗДО та обговорення плану роботи на 2019 рік» (Паламарчук І.В.,  06 грудня 2018 року, м. Київ)

Результати   діяльності лабораторії оприлюднювались на інформаційних стендах та на офіційному сайті кафедри та на сайті Академії.

Проаналізувавши реальний стан проведеної роботи можна  відмітити позитивні сторони та недоліки, а саме тематика лекційних модулів не завжди відповідає сучасним вимогам, педагогічна практика слухачів курсів підвищення кваліфікації потребує вдосконалення. Проблема перепідготовки  вихователів, пошуки нового змісту дошкільної освіти  зумовлюють гостру необхідність оновлення підходів, змісту, форм та методів  професійної діяльності викладачів.  Зокрема, введенню додаткових спецкурсів,   збільшенню практичних видів діяльності педагогів. Модернізувати роботу інтернет-ресурсів кафедри та персональних блогів викладачів кафедри.

Виходячи з вищевикладеного, з метою ефективної реалізації основних завдань на наступний рік слід:
- оновити бази закладів дошкільної освіти для проходження педагогічної практики слухачами курсів підвищення кваліфікації;
- розробити науково-методичний супровід до тематики курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- оновити підходи, зміст, форми та методи  професійної діяльності викладачів;
- розробити додаткові спецкурси;
- збільшити практичні види діяльності педагогів під час проведення роботи зі слухачами;
- модернізувати роботу інтернет-ресурсів кафедри та персональних блогів викладачів кафедри.